logo
 

Milieu

De milieuaanpak van de groep streeft ernaar de bescherming van de planeet op alle bedrijfsniveaus te integreren. Dit slaat zowel op de sites en de logistieke stromen als op het productontwerp. Alle aandacht gaat naar: de voortdurende zoektocht om de energie-efficiëntie van de gebouwen te verbeteren.

Energie-efficiëntie bevorderen

Door aan de klanten oplossingen ter beschikking te stellen die de energie-efficiëntie van de residentiële, commerciële en industriële gebouwen kunnen verbeteren.

Producten met hoge milieuprestaties ontwikkelen

Door van bij het ontwerp van de producten met het milieu rekening te houden en door op 7 terreinen te handelen, van het beheer van de stoffen tot het eco-design en de opstelling van het EPP (ecologische productprofiel).

De milieueffecten beperken die met de activiteiten van de groep te maken hebben

Door de verwezenlijking van het milieubeheersysteem (ISO 14001), de voortdurende verbetering van de milieuprestaties van de sites (afvalbeheer, vermindering van het water- en energieverbruik ...) en van de logistieke stromen (beheer van de uitstoot in de atmosfeer).

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur

De Europese WEEE-richtlijn verplicht producenten van professionele elektrische en elektronische apparaten om de inzameling en recyclage van al het afval van de door hen op de Belgische markt gebrachte apparatuur te organiseren en te financieren. Sinds 2010 vertrouwt Legrand op de milieuorganisatie Recupel, die de collectieve sector van de inzameling en recyclage van professionele apparatuur (WEEE) beheert.

WEEE in voege vanaf 15/08/2018

Vanaf 15/08/2018 vallen alle EEA* in het toepassingsgebied van WEEE en zijn de verplichtingen in dit verband van toepassing op de producent. De producent wordt gedefinieerd als de organisatie die de producten op de markt brengt.

*Elektrische en Elektronische Apparatuur die voor de goede werking van elektrische stroom of elektromagnetische velden afhankelijk is en apparatuur voor het opwekken, overbrengen en meten van dergelijke stromen en velden, en die ontworpen is voor gebruik met een spanning van niet meer dan 1000 V voor wisselstroom en 1500 V gelijkstroom.

Hoe de producten te herkennen?

Producten die het onderstaande logo dragen, vallen binnen de regelgeving van WEEE. Ook oude producten van hetzelfde type, vallen onder WEEE.

Dit symbool geeft aan dat dit product aan het einde van de levensduur gescheiden van ander afval ingezameld moet worden en afgegeven moet worden bij erkende inzamelcentra, in de gevallen en op de wijze zoals bepaald door de nationale wettelijke voorschriften van de landen van de EU, om negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens te vermijden. Het illegaal weggooien aan het einde van de levensduur van het product wordt wettelijk bestraft. Het is raadzaam om na te gaan of de WEEE Richtlijn in het land waarin het product wordt gebruikt inderdaad van toepassing is.

Hoe en waar kan ik oude WEEE-toestellen of WEEE-toestellen die stuk zijn inleveren?

Via de website van Recupel kan u een inzamelcentrum opzoeken waar u het toestel kan binnenbrengen.

Zoek een inzamelcentrum

De 7 nieuwe WEEE categoriën

 1. Apparatuur voor temperatuurmeting
 2. Schermen, monitors en toestellen met een schermoppervlakte groter dan 100cm²
 3. Lampen
 4. Grote toestellen (buitenafmeting groter dan 50 cm)
 5. Kleine toestellen (buitenafmeting kleiner dan 50 cm)
 6. Kleine IT en telecommunicatietoestellen (Buitenafmeting kleiner dan 50 cm)
 7. Fotovoltaïsche panelen

Milieuzorg van bij het ontwerp

De LCA-praktijk (Life Cycle Assesment) is een objectieve analyse waarmee alle milieueffecten van een product gewaardeerd worden en die door BTicino gehanteerd wordt om het eigen milieubeleid te verwezenlijken. Deze aanpak zorgde ervoor dat BTicino talrijke schadelijke stoffen in zijn producten geheel of gedeeltelijk kon vervangen waardoor de vennootschap zich schikt naar de RoHS-richtlijn.

Tegelijkertijd verbindt BTicino er zich toe om de AEEA-richtlijn na te leven voor de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur, zowel via het ontwerpen van gemakkelijker verwerkbare en recycleerbare producten als via de verwerking van het materiaal op het einde van de levenscyclus door het Ecolight-consortium.

Beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen

Wat zegt de richtlijn?

De RoHS-richtlijn betreft de verwijdering van lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom en bekende brandvertragers zoals polybroombifenylen (PBB's) en polybroomdifenylethers (PBDE's) uit enkele categorieën Elektrische en Elektronische Apparatuur (EEA) die in Europa verhandeld worden. Sinds 1 juli 2006, datum waarop de richtlijn van kracht werd, is het niet mogelijk om EEA op de markt te brengen die tot die productcategorieën behoren en die deze stoffen bevatten. De dealer mag deze producten enkel verhandelen indien deze voor 1 juli 2006 aan hem overgedragen werden.

De tekst van de richtlijn (2002/95/EG)
Italiaans omzettingsbesluit (D.lgs 151/05)


De acties die door BTicino ondernomen werden

Er zijn slechts weinig productcategorieën die formeel aan de RoHS-richtlijn onderworpen zijn:

 • verlichtingselementen: noodlampen, lampfittingbehuizingen van de verlichtingssystemen voor kantoren en tertiaire sector, met uitzondering van signaalapparaten
 • gloeilampen en ontladingslampen
 • telefoontoestellen
 • plug-in draadloze bel
 • enkele apparaten van het CCTV-systeem (monitor)
 • mainframes en routers
 • gereedschap

Volgens wat door het Italiaanse wetgevend decreet nr. 151 van 25.7.2005 wordt voorgeschreven, sinds 1 juli 2006, leven onze in het toepassingsgebied van de richtlijn vallende producten, die verkocht/overgedragen/afgestaan worden aan onze klanten de gemeenschappelijke RoHS-richtlijn na voor wat de concentratie van verboden stoffen betreft.

 • De lijst van de BTicino- en Legrandproducten die onderworpen zijn aan de RoHS-richtlijn Informatieve nota van het bedrijf over de toepassing van de RoHS-richtlijn
 • Informatieve nota van het bedrijf over de toepassing van de RoHS-richtlijn
 • Een engagement dat verdergaat dan de wet voorschrijft.

Ook al bestaat er geen wettelijke verplichting, toch engageert BTicino zich voor de verwijdering van de stoffen die door de RoHS-richtlijn verboden zijn uit al zijn producten, met als enige uitzondering deze die in de bijlage van richtlijn 2002/95/EG voorzien zijn. In ons bedrijf is er een diepgewortelde en historische gevoeligheid voor milieu en veiligheid op het werk, een gevoeligheid die ons ertoe heeft aangezet om gevaarlijke stoffen te vervangen vooraleer deze aan gebruiksbeperkingen onderworpen werden.

Wij herinneren er bijvoorbeeld aan dat BTicino reeds lang cadmiumoxide uit de elektrische contacten van de schakelaars verwijderd heeft; er werd een geleidelijk proces opgestart om het zeswaardige chroom te vervangen, dat in 1999 uit de interne galvanische behandelingen verwijderd werd; er werden verven op waterbasis gebruikt en het gebruik van verven die zware metalen bevatten, werd volledig stopgezet.

In de ontwikkeling van onze producten is het gebruik van halogene brandvertragers beperkt tot die enkele gevallen waar dergelijke additieven noodzakelijk zijn om de veiligheid van de producten zelf te garanderen en waar er geen waardevolle alternatieven op de markt bestaan die dezelfde betrouwbaarheidsniveaus kunnen garanderen.

Maak een afspraak in de Concept Store

Komt u graag eens een kijkje nemen in onze concept store? Laat hieronder uw gegevens achter en wij contacteren u voor een vrijblijvende afspraak.