Privacy Policy

Privacy Policy

Laatst bijgewerkt: oktober 2023

Legrand Group Belgium (‘Legrand’, ‘wij’ of ‘ons’) respecteert de privacy van klanten en bezoekers. Wij verwerken uw persoonsgegevens op een eerlijke, transparante manier en doen er alles aan om zorgvuldig en verantwoord met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (‘AVG’ of ‘GDPR’), in acht.

In deze Privacy Policy lichten we verder toe hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken, en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat deze Privacy Policy belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover wij deze via onze website verzamelen.

Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u contact met ons opnemen via privacy.belux@legrand.com.

Algemene informatie

Legrand, als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, houdt haar maatschappelijke zetel te Hector Henneaulaan 366, 1930 Zaventem, België, en staat ingeschreven bij de K.B.O. onder nummer 0403.114.380.

Aard van de gegevens die zijn verzameld en het doel van de verwerking

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens rechtstreeks van u via de contactformulieren op deze website.

Aard van de gegevens Doel van de gegevensverwerking
Aanhef* Om ons in staat te stellen nominatieve / gepersonaliseerde antwoorden te geven op vragen van gebruikers
Voornaam en achternaam* Om ons in staat te stellen nominatieve / gepersonaliseerde antwoorden te geven op vragen van gebruikers
Bedrijfsnaam Om deze te kunnen herkennen of registeren in ons klantenbestand
BTW-nummer Om deze te kunnen herkennen of registeren in ons klantenbestand
Adresgegevens* Om vragen van gebruikers per post of op locatie te beantwoorden
Telefoonnummer* Om vragen van gebruikers telefonisch te beantwoorden
E-mail* Om vragen van gebruikers via e-mail te beantwoorden
Type klant Om ons in staat te stellen verzoeken te richten aan de relevante interne afdeling
Interesse en onderwerpen, met inbegrip van informatie over een eventuele afspraak of bezoek Om ons in staat te stellen verzoeken te richten aan de relevante interne afdeling
Sollicitatie gegevens Ten behoeve van sollicitatieprocedures

 

Telkens wanneer een veld wordt aangeduid met een asterisk (*), wil dit zeggen dat deze informatie verplicht moet worden meegedeeld om op uw verzoek te kunnen antwoorden. Dezelfde gegevens kunnen verzameld worden wanneer u ervoor kiest om onze helpdesk via telefoon of e-mail te contacteren.

Rechtsgrond

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming mogen wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat:

  • De verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen.
  • Het gebruik door ons noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen bijvoorbeeld voor de nakoming van fiscale verplichtingen.
  • Het gebruik noodzakelijk is om het gerechtvaardigd belang van ons of een andere partij te behartigen. Zo kunnen wij als producent contact onderhouden met de eindklanten en hen bijstaan bij vragen en/of klachten.
  • Er in bepaalde gevallen uitdrukkelijke toestemming is gegeven door u voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze verkregen hebben of voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Nadat het doel is vervallen of bereikt, worden uw persoonsgegevens verwijderd of beperkt. Nadien is het eventueel nog mogelijk dat zij terug te vinden zijn in onze archieven, maar zij zullen niet langer actief in een bestand worden verwerkt.

Ingeval van sollicitatiegegevens zullen de gegevens uiterlijk vier weken na afronding van het sollicitatietraject worden verwijderd, tenzij u toestemming geeft om de persoonsgegevens gedurende één jaar te bewaren in onze wervingsdatabank. Onze rechtsgrond hiervoor is onze precontractuele relatie, en nadien uw uitdrukkelijke toestemming.

Tenslotte kunnen wij, indien u toegestemd heeft met het gebruik van bepaalde cookies, ook bepaalde andere persoonsgegevens van u ontvangen via deze cookies (zoals een IP-adres en browsegeschiedenis van de pagina’s die op onze website(s) worden bezocht). Voor meer informatie, zie onze cookie policy.

Overdracht van data aan derden

Legrand kan, in het kader van bovenvermelde doeleinden, uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van haar groep van vennootschappen. Binnen haar groep van vennootschappen legt Legrand contractuele garanties vast om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen, in het bijzonder wanneer gegevens buiten de Europese Unie worden doorgegeven.

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens delen met bepaalde van onze dienstverleners, zoals onze IT- of Clouddienstverleners die optreden als onze verwerkers, of advocatenkantoren indien dit absoluut noodzakelijk zou blijken in het kader van (dreigende) rechtszaken. Wij kunnen eveneens uw persoonsgegevens in het kader van een mogelijke overname of een fusie mededelen aan onze adviseurs of (mogelijke) kopers.

Tot slot, kunnen wij uw persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen ook delen met de overheid, politie of justitie, voor zover wij hiertoe een wettelijke verplichting hebben.

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel delen met deze derde partijen indien dat noodzakelijk is voor de doeleinden zoals hierboven vermeld. Wij zullen ervoor zorgen dat passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan deze derde partijen.

Voor uw volledige informatie: deze website wordt gehost op Amazon Webservers in Ierland.

Data beveiliging

De bescherming van uw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Legrand heeft passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Legrand maakt haar bezoekers echter graag attent op de mogelijke risico’s van het internet gebruik op het gebied van de vertrouwelijkheid van gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van bezoekers om een persoonlijk beveiligd computernetwerk op te zetten of het gebruik ervan te verzekeren, alsook om te zorgen voor een correcte technische configuratie van de aansluiting op uw Internet Service Provider en van andere apparaten zoals radio toegangsapparatuur (wifi, mobiele data, ...).

Uitoefening van gebruikersrechten

Overeenkomstig artikelen 15 t/m 22 van de GDPR beschikt u over verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U beschikt over een recht op informatie, inzage, wijziging, rechtzetting en in uitzonderlijke omstandigheden, een recht op verwijdering van uw persoonsgegevens ('recht om vergeten te worden').

U heeft ook het recht om de verwerking te beperken, evenals het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit geval zal het niet langer mogelijk zijn om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website als deze alleen kunnen functioneren door uw gegevens te verwerken.

Tenslotte heeft u in bepaalde gevallen ook het recht om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat te ontvangen. Wanneer u ons daarom verzoekt, zullen wij u dit bezorgen.

Om uw rechten uit te oefenen, gelieve uw verzoek te versturen naar:

  • Per post naar: Legrand Group Belgium, ICT-afdeling, Hector Henneaulaan 366, 1930 Zaventem, België; of,
  • Per e-mail naar privacy.belux@legrand.com.

Uw aanvraag wordt binnen een maand na ontvangst verwerkt. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn zo nodig met twee maanden worden verlengd. In dat geval wordt u binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis gesteld van deze verlenging en de redenen daarvoor.

Voor de uitoefening van uw rechten is geen betaling vereist, tenzij er sprake is van een kennelijk ongegronde of buitensporige vraag. In dit geval kan Legrand hiervoor een administratieve kost aanrekenen.

Meer informatie over de omvang en uitoefening van de hierboven vermelde rechten (alsook de beperkingen op deze rechten) vindt u op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/privacy/wat-zijn-mijn-rechten.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw aanvraag is verwerkt, nodigen wij u uit per e-mail contact met ons op te nemen via privacy.belux@legrand.com. Mocht u ontevreden blijven over onze reactie, dan herinneren wij u eraan dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om informatie over u te verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Het verzamelen en opslaan van deze gegevens is noodzakelijk om de functionaliteit van de website te kunnen waarborgen en de inhoud van onze website correct af te kunnen leveren. Voor het gebruik van niet-functionele cookies zijn wij afhankelijk van uw toestemming. U kunt het gebruik van niet-functionele cookies accepteren of weigeren door de juiste instellingen in onze cookie-banner te selecteren. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Voor het gebruik van functionele cookies vertrouwen wij op ons legitieme (commerciële) belang om onze producten aan te bieden en te promoten, en om ons bedrijf in het algemeen te promoten. Voor meer informatie: klik hier voor de volledige cookie policy.

Leeftijd onder dertien

Minderjarigen zijn niet het beoogde publiek van de website. Toegang tot de website is echter niet voorbehouden aan alleen volwassenen, aangezien de inhoud van de website niet verboden is voor minderjarigen. De website verzamelt of gebruikt niet bewust persoonlijke informatie van minderjarigen. Indien informatie over een minderjarige wordt verzameld, heeft de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige de mogelijkheid om contact op te nemen met Legrand Group Belgium om deze informatie te corrigeren, aan te passen of te verwijderen (zie hoofdstuk "Uitoefening van gebruikersrechten").

Wijziging van dit document

Dit document kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij zullen u in dat geval op de hoogte brengen door middel van een pop-up op de website.